Kantoor Demuzere BV

Risico analyse

First things first/ risico – analyse en bepalen van uw beleggingsstrategie

Het aanbieden van financiële instrumenten waartoe ook beleggingsproducten behoren is aan strenge Europese en nationale regelgeving onderhevig. De Assurmifid – gedragsregels dienen door elke professionele financieel dienstverlener nauwgezet te worden nageleefd. De sectorregulator FSMA ziet er immers streng op toe dat de nodige transparantie naar de consument wordt geboden, en dat deze laatste zich ten volle bewust is van de consequenties en mogelijke risico’s die inherent met bepaalde producten zijn verweven.

Om potentieel onaangename gevolgen te vermijden polsen wij aan de hand van een persoonlijke vragenlijst naar uw kennis en beleggerservaring, uw risicodraagkracht (hoeveel risico kan u objectief gezien maximaal dragen) en uw risicobereidheid (hoeveel risico wenst u zelf te nemen)?

Op basis van de resultaten van deze vragenlijst wordt bepaald wat voor u de beste beleggingsstrategie is. Aan elk van deze strategieën is een referentieportefeuille verbonden. De referentieportefeuilles geven de ideale spreiding weer tussen de verschillende beleggingsvormen (beleggingsfonds, kasbon, obligatie, notes, …) en vormen de basis voor ons beleggingsadvies op maat.

We spreken van een defensieve beleggingsstrategie indien u absolute veiligheid of kapitaalgarantie verkiest boven een aantrekkelijk(er) rendement. De voorzichtige strategie kiest in de eerste plaats voor zekerheid, maar probeert een graantje mee te pikken van gunstige marktevoluties. Een neutrale strategie zoekt het gepaste evenwicht tussen rendement en risico om op middellange tot lange termijn een beter resultaat te halen. Een belegger met een dynamische strategie schrikt niet af van de volatiliteit van de beleggingen in zijn portefeuille. Een offensieve strategie is enkel geschikt indien rendement met het oog op sterke vermogensaangroei primeert en u niet wakker ligt van kapitaal- of rentegaranties.

Elk sleutelmoment in uw leven (geboorte, huwelijk, echtscheiding, aankoop van een woning, pensionering, …) kan een impact hebben op de te volgen beleggingsstrategie. Daarom hebben de vragenlijsten een beperkte levensduur en moeten ze regelmatig worden herzien.

Weet dat een (potentieel) hoger rendement steeds gepaard gaat met meer risico.

Tot slot enkele vuistregels:

  • Voorzie steeds in een voldoende grote spaarreserve voor (on)voorziene uitgaven
  • Maak optimaal gebruik van de fiscale voordelen van (aanvullend) pensioensparen
  • Beleg gespreid
  • Nooit met geld dat u op korte termijn niet kan missen (beleggingshorizon minimum 5 à 10 jaar)

in obligaties, aandelen, kasbons, …

  • voorzie regionale spreiding (nationaal, Europees, VS, Azië)
  • beleg in diverse sectoren

Wij wijzen u er u tevens op dat u afgezien van ons advies middels financiële en productfiches die wij u van rechtswege aanbieden bij elk door ons geformuleerd voorstel, ook veel andere nuttige informatie kan terug vinden in het documentcenter van deze webstek.

Contacteer ons nu!